Ordin 559/2008
 

ORDIN

Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap

 

 

            Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. t) şi în temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

            Ţinând seama de Decizia Primului Ministru nr. 125/18.06.2008, pentru eliberarea domnului Silviu George Didilescu din funcţia de preşedinte al ANPH şi de Decizia Primului Ministru nr. 107/26.05.2008, pentru numirea doamnei Elena Roxana Badea în funcţia de vicepreşedinte al ANPH;

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin :

 

Art. 1. Se aprobă Standardele specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap, prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Standardele specifice de calitate prevăzute în anexele nr. 1-3 se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. Autorităţile administraţiei publice şi persoanele juridice de drept public şi privat care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu handicap vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Autoritatea  Naţională pentru Persoanele cu Handicap va elabora metodologia privind monitorizarea  implementării şi controlul respectării standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap.

Art. 5.  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea  I.

Art.6. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 205/2005 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap, locuinţe protejate pentru persoane adulte cu handicap, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 745 din 16/08/2005.

 

 

 

 

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap,
Elena Roxana BADEA

 

 

Nr. ­­­559 /22.10.2008